Om föreningen

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN I SÖDRA SVERIGE

Om föreningen

År 1985 bildades TCO-förbundens arbetsrättsliga förening i Skåne. Denna förening bytte sedermera namn till Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige. Syftet var redan från början att främja intresset för svensk och internationell arbetsrätt och därmed sammanhängande arbetslivsfrågor. Denna förening hämtade företrädesvis sina medlemmar från de fackliga organisationerna.


År 2003 bildades en förening med ett identiskt namn, Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige. Denna förening hade ett likartat syfte som den förstnämnda (att "främja och öka intresset för och kunskapen om arbetsrättsliga frågor samt utgöra ett forum för arbetsrättsligt intresserade"). Föreningens medlemmar kom i stor utsträckning från det privata näringslivet.


Genom beslut på årsmöten i båda föreningarna den 17 maj 2010 slogs föreningarna ihop till en enda, under (det föga överraskande) namnet Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige. Genom sammanslagningen har föreningen fått en mycket bra sammansättning av medlemmar som kommer från både offentlig och privat sektor. På detta sätt har medlemsupptagningen breddats och en livaktig och varierande verksamhet har säkerställts.


Verksamheten drivs genom en styrelse, för närvarande bestående av fem ledamöter. Föreningen arrangerar i regel två sammankomster per termin. Vid dessa sammankomster inbjuds en eller flera föredragshållare som talar om ett aktuellt ämne. Vartannat möte hålls på dagtid och vartannat på kvällstid. På senhösten brukar föreningen arrangera ett seminarium med middag och övernattning.


Styrelsen välkomnar alla nya medlemmar och även förslag på nya och intressanta ämnen att ta upp vid kommande möten. Kontakta gärna någon i styrelsen om detta!

Kontakt

Johan Sigeman, ordförande

Advokatbyrån Sigeman & Co

johan.sigeman@sigeman.se

www.sigeman.se

Mobil 0705 186 772


    Karolina Kovacevic, kassör

Advokatfirman Vinge KB

    Karolina.Kovacevic@vinge.se

Mobil +46739205590