Stadgar

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN I SÖDRA SVERIGE

Stadgar

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige.


§ 2 Styrelsens säte

Styrelsens säte är Malmö.


§ 3 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja och öka intresset för och kunskapen om arbetsrättsliga frågor samt utgöra ett forum för arbetsrättsligt intresserade.


Föreningen skall främja detta ändamål främst genom att anordna sammankomster, seminarier och kurser.


§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer med arbetsrättsligt intresse, företrädesvis verksamma i södra Sverige. Medlemskap kan också erhållas av organisationer och företag med verksamhet inom eller intresse för arbetsrätt.


Frågor om medlemskap i föreningen prövas av styrelsen.


§ 5 Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fyra och högst sex ledamöter. Hälften av ledamöterna väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år med undantag av 2010 års val då 3 ledamöter väljs på 1 år och 3 ledamöter på 2 år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.


Styrelsen är beslutför då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträden eller eljest deltar.


Som styrelsens beslut gäller den mening, som omfattas av de flesta röstande, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.


§ 6 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen, som företräder föreningen i alla avseenden, att i föreningens namn besluta i alla frågor som inte skall avgöras av årsmöte samt att ansvara för förvaltningen och användningen av influtna medel.


Styrelsen skall aktivt verka för att föreningens ändamål uppfylls.


§ 7 Revision

Räkenskaper förs för kalenderår. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor. Revisor och suppleant för denne utses på ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.


§ 8 Avgifter

Varje medlem betalar till föreningen en årlig avgift, som fastställes av ordinarie årsmöte.


Avgiften för fysiska och juridiska personer kan vara differentierad.


Styrelsen har rätt att besluta om särskilda avgifter för deltagande i seminarier och föreläsningar.


§ 9 Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålls varje år före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av minst tio medlemmar.


Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av justeringsman
  3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
  4. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
  5. Revisorns berättelse
  6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  7. Val av styrelseledamöter
  8. Val av revisor jämte suppleant
  9. Fastställande av årsavgift
  10. Övriga ärenden


§ 10 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas genom beslut av årsmöte med tre fjärdedels majoritet av de vid mötet närvarande medlemmarna.


§ 11 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske genom brev med posten eller via e-post. Kallelsen skall utsändas senast tre veckor före årsmötet.


§ 12 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning gäller bestämmelserna i § 10. Upplöses föreningen skall dess tillgångar utskiftas till dem som då är medlemmar eller användas på lämpligt sätt i linje med föreningens ändamål.


2010-05-17


Kontakt

Johan Sigeman, ordförande

Advokatbyrån Sigeman & Co

johan.sigeman@sigeman.se

www.sigeman.se

Mobil 0705 186 772


    Karolina Kovacevic, kassör

Advokatfirman Vinge KB

    Karolina.Kovacevic@vinge.se

Mobil +46739205590